Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2015 roku

23-12-2015 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pieca topielnego i pieca do wygrzewania bloków w instalacji Impexmetal Aluminium Konin w zakładzie zlokalizowanym w Koninie przy ul. Hutniczej 1

21-12-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie

21-12-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie

04-12-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej

20-11-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania - budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów w Koninie

04-11-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2015 r.

04-11-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2015 r.

04-11-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie wraz z ścieżką rowerową

02-11-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej, Czyżykowej, w Koninie”

29-10-2015 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń do celów produkcji przemysłowej w hali budowanej w Koninie obręb Maliniec

26-10-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie (obręb Morzysław) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

23-10-2015 r.
OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

22-10-2015 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO

21-10-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu mobilnego węzła do produkcji betonu na terenie istniejącej instalacji do produkcji betonu w Koninie obręb Niesłusz

25-09-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 23.09.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.18.2015 z dnia 24.09.2015 r. których treść podaje się poniżej

24-09-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej, Wojciechowo, Krańcowej w Koninie”

09-09-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wody podziemnej pobierającego wodę z utworów kredowych zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 85 A w Koninie

01-09-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na działce o nr 37/6 - obręb Laskówiec

01-09-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6341.28.2015 z dnia 28.08.2015 r.

28-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej bezdotykowej czterostanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Kleczewskiej 16

26-08-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie

26-08-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków Janów

21-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z Centrum Handlowego "Galeria nad Jeziorem"

20-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni bezdotykowej EHRLE zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 33A

19-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Szpitalnej 54

19-08-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - studni głębinowej na działce nr 271/17 w miejscowości Konin obręb Maliniec

18-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Torowej 26 do miejskiej kanalizacji sanitarnej

18-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Spółdzielców 11 do miejskiej kanalizacji sanitarnej

18-08-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy Stacji paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Przemysłowej 20 do miejskiej kanalizacji sanitarnej

06-08-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 03.08.2015 r.

06-08-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konina

06-08-2015 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji zapraw chemii budowlanej opartej o technologię implementacji nanosrebra w Koninie, obręb Maliniec

30-07-2015 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO w Koninie, obręb Maliniec

28-07-2015 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu

28-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Janowie do sztucznego zbiornika posiadającego odpływ do jeziora Gosławskiego

24-07-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty

24-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni rozbudowywanej ul. Grójeckiej w Koninie do rzeki Warty

23-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu usługowego zlokalizowanego w Koninie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

22-07-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 20.07.2015 r.o Umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin

22-07-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

22-07-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o zmianie Decyzji nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

09-07-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 06.07.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 07.07.2015 r.

06-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej i dachów na terenie Zakładu produkcji zapraw chemii budowlanej w Koninie obręb Maliniec do ziemi oraz na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rozsączającego

02-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 10 z dnia 30.04.2014 r. - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kleczewskiej 37 w Koninie w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

02-07-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej przy Stacji Paliw zlokalizowanej w Koninie przy ul. Jana Pawła II do miejskiej kanalizacji sanitarnej

29-06-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 22.06.2015 r. oraz o zawiadomieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 23.06.2015 r.

23-06-2015 r.
OGŁOSZENIE o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów

19-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe do środowiska wodnego pochodzące z zakładu zlokalizowanego w Koninie przy Dąbrowskiego 35

18-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie”

18-06-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

17-06-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.15.2015 z dnia 09.06.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

12-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 27 z dnia 04.01.2011 r. - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 15 w Koninie

12-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Koninie”

02-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej w Koninie”

02-06-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 9 z dnia 02.08.2011 r. w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

20-05-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działce w Koninie obręb Laskówiec

15-05-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa

16-04-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego: rozbiórkę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym pod ul. Grójecką w Koninie;budowę przepustów P2 i P3 na rowie melioracyjnym pod skrzyżowaniem ul. Grójeckiej z drogą gminną;przebudowę rowu melioracyjnego na odcinku pomiędzy przepustami

13-04-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2014 r.

13-04-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2014 r.

13-04-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2014 r.

13-04-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

23-03-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

11-03-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów kortów tenisowych (obręb Morzysław ) do jeziora bezodpływowego pokopalnianego

11-03-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowych znajdujących się w obrębie Wilków

05-03-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni konstrukcji stalowych poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu magazynowego, obręb Maliniec w Koninie

05-03-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku wniesionego w dniu 20.02.2015 r.

03-03-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej wraz z napowietrzną linią w obrębie Gosławice, w Koninie

18-02-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku wniesionego w dniu 05.02.2015 r.o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 23 z dnia 10.01.2008 r. znak RO-6210-35/07 – pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi ( kanał doprowadzający), a następnie do zbiornika wodnego zwanego „Czarna Woda” w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

09-02-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wydanej decyzji znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 02.02.2015 r.

09-02-2015 r.
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie

02-02-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzeń wodnych dwóch pomostów rekreacyjno- wędkarskich położonych na jeziorze Pątnowskim w miejscowości Konin, przy Centrum Rekreacyjno- Szkoleniowym GLASPO w Koninie

22-01-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 23 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu VIN - KON S.A.

15-01-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postepowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 12.01.2015 r.

15-01-2015 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Jana Pawła II w Koninie

14-01-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ul. Grójeckiej w Koninie”

13-01-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Wczesnej w Łodzi wylotem nr 79 do rzeki Olechówki w km 4+190

13-01-2015 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Przyjacielskiej w Łodzi wylotem nr 70 do rzeki Olechówki w km 8+300

09-01-2015 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 07.01.2015 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 08.01.2015 r.

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831270
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,