Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2014 roku

23-12-2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”. współfinansowanego z Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

22-12-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie i recyklingu tworzyw sztucznych w Koninie na działce nr 587/18, obręb Niesłusz

18-12-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 15.12.2014 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 16.12.2014 r.

27-11-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem Kanału Ślesińskiego w km 2+250 oraz km 2+290 telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

18-11-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnych Ogródków Działkowych „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2014 r.

18-11-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2014 r.

18-11-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2014 r.

14-11-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanych pismach znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 10.11.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

07-11-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zakładu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zlokalizowanej w Koninie, do miejskiej kanalizacji sanitarnej

05-11-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego w miejscowości Konin na działce nr 217/9 obręb Chorzeń

21-10-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej w Koninie”

16-10-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 14.10.2014 r.

16-10-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie marketu budowlanego typu „Dom i Ogród” przy ul. Spółdzielców w Koninie, obręb Chorzeń

16-10-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin

16-10-2014 r.
Obwieszczenie o wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowany w miejscowości Konin na działce nr 556/6, obręb Niesłusz

30-09-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych przy ul. Gosławickiej

25-09-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie” obręb Maliniec

18-09-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 17.09.2014 r.

18-09-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wodowskazowo – telemetrycznej stacji pomiarowej Częstochowa rzeka Warta km 736+73

12-09-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.38.2014 z dnia 08.09.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

03-09-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych z terenu Wytwórni Betonu Towarowego w Koninie do ziemi – rowu melioracyjnego R-KWG-C

28-08-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 27.08.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

13-08-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z Zakładu Produkcji Wyrobów Piekarniczych i Ciastkarskich do miejskiej kanalizacji sanitarnej

06-08-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych przy ul. Brunatnej

06-08-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych przy ul. Żwirki i Wigury 14

05-08-2014 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2021”

31-07-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

31-07-2014 r.
Obwieszczenie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa

29-07-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie

18-07-2014 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

14-07-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – komór drenażowych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego – ul. Joanny w Łodzi do ziemi

14-07-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

11-07-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 08.07.2014 r.

11-07-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie

09-07-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działkach nr 381/2 i 382/2 w Koninie obręb Chorzeń przy ul. Spółdzielców

09-07-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

02-07-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

02-07-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 25.06.2014 r.

02-07-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Laskówieckiej w Koninie

01-07-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z Zakładu „KOŁDERKA” zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 12 A do miejskiej kanalizacji sanitarnej

25-06-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Koninie

20-06-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wydanej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie

20-06-2014 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, kaktusowa, Zawilcowa w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

18-06-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu Zarządu Gospodarowania Odpadami w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 do miejskiej kanalizacji sanitarnej

16-06-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 12.06.2014 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 13.06.2014 r.

10-06-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych przy ul. Jana Pawła II w Koninie

04-06-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych: kładki pieszo – rowerowej nad kinetą Kanału Ulgi rzeki Warty

02-06-2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie”

30-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 27.05.2014 r. oraz zawiadomieniu znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 30.05.2014 r.

29-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.25.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie”

29-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.24.2014 z dnia 28.05.2014 r. dot. zawiadomienia przed wydaniem decyzji

28-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie

26-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Konini

22-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie”

13-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Decyzji nr 28 znak OŚ.6210-35/2010 z dnia 25.01.2011 r.

08-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

07-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie

07-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu ( zbiornika wodnego) zlokalizowanego w obrębie Starówka

06-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.25.2014 z dnia 05.05.2014 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania

06-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.24.2014 z dnia 05.05.2014 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania

06-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie”

06-05-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Koninie”

05-05-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie

30-04-2014 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów

24-04-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 15.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

16-04-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie

14-04-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.11.2014 z dnia 10.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

09-04-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla osiedla Pątnów w Koninie

09-04-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi – łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej” w Koninie

04-04-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu badawczo – eksploatacyjnego GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (wyspa „Pociejewo”)

04-04-2014 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych oraz produkcji spoiw hydraulicznych na części działki nr 89/43 położonej w Koninie, obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej”

07-03-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

06-03-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów dróg gminnych w Posadzie, części drogi wojewódzkiej DW 264 i części ul. Brunatnej w Koninie do odbiornika – rowu bez nazwy

05-03-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (obręb Wola Łaszczowa, Międzylesie)

05-03-2014 r.
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

05-03-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z Zakładu Pierzarskiego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 72 A do miejskiej kanalizacji sanitarnej

25-02-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.02.2013r. obejmująca szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Bazy magazynowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 72 w Koninie do ziemi

25-02-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z Kanału Bernardyńskiego oraz na wykonanie obiektu do poboru tych wód

20-02-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Konin przy ul. Kleczewskiej 37

13-02-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.32.2013 z dnia 11.02.2014 r.

13-02-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu, zbieraniu, przetwarzaniu odpadów i ich transporcie na działce nr 139/7 w Koninie obręb Maliniec

13-02-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo – parowego wraz z kotłem szczytowo – rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin

07-02-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu pływającego na rzece Warcie w km 402+850 rzeki przy Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie

27-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2013 r.

27-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnych Ogródków Działkowych „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2013 r.

27-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2013 r.

16-01-2014 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa bloku gazowo - parowego wraz z kotłem szczytowo - rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin"

16-01-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo – parowego wraz z kotłem szczytowo – rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin

10-01-2014 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Morzysław w Koninie”

10-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przetwórstwa cebuli VAN DEN DOEL POLAND Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

10-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej

08-01-2014 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przetwórstwa cebuli VAN DEN DOEL POLAND Sp. z o.o. Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832998
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,