Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2019 roku

11-12-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie placu parkingowego z przyległą infrastrukturą techniczną – Konin, ul. Wojska Polskiego 33”

06-12-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie

29-11-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

27-11-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie

20-11-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S. A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie.

14-11-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na poziomie Qhmax = 36m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 419/7, obręb Pawłówek w Koninie.

13-11-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 21 znak OŚ.6220.47.2014 z dnia 02.03.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni konstrukcji stalowych, poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu magazynowego na działce nr 286/38, obręb Maliniec w Koninie, w zakresie zmiany bazy surowcowej instalacji malarskiej na działce nr 286/51 obręb Maliniec w Koninie (powstałej po podziale działki nr 286/38).

05-11-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

31-10-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.

25-10-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

24-10-2019 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 22.10.2019 r.

21-10-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”

09-10-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach nr 211/28 oraz 212/2 obręb Łężyn w Koninie

04-10-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie

30-09-2019 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

30-09-2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wodnoprawnego

20-09-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody o zgromadzonej dokumentacji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 30/Z/17dla inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”

12-09-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/50, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/2 obręb Maliniec w Koninie.

04-09-2019 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do do opracowywania projektu dokumentu „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032”

20-08-2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie.

23-07-2019 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska pod hasłem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin- granica województwa) oraz o podaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

15-07-2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S. A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie

12-07-2019 r.
Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dotyczącego zatwierdzenia opracowania pn. „Projekt robót geologicznych na likwidację otworów piezometrycznych o numerach 10B, 10Ba, 16B, 16Ba, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina, położonych w obrębie Chorzeń i Grójec, gmina Miasto Konin, powiat Miasto Konin, województwo wielkopolskie”

03-07-2019 r.
Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Gminy Konin „Projektu robót geologicznych na likwidację otworów piezometrycznych o numerach 10B, 10Ba, 16B, 16Ba, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina, położonych w obrębie Chorzeń i Grójec, gmina Miasto Konin, powiat Miasto Konin, województwo wielkopolskie”

03-07-2019 r.
Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Prezydenta Miasta Konina o zaopiniowanie, „Projektu robót geologicznych na likwidację otworów piezometrycznych o numerach 10B, 10Ba, 16B, 16Ba, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina, położonych w obrębie Chorzeń i Grójec

28-06-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach nr 1209/16 oraz 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

05-06-2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11

30-05-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o budowie napowietrznej dwutorowej linii 400kv Kromolice-Pątnów.

24-05-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

08-05-2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą”

30-04-2019 r.
Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019

29-04-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze"

25-04-2019 r.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów administrowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, ul. Poznańska 49

12-04-2019 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydaniu w dniu 05.04.2019 r. decyzji nr PO.ZUZ.3.421.378.2018AM

11-04-2019 r.
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programów ochrony powietrza

11-04-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.8.2015 z dnia 02.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO na działce nr 297/1 obręb Maliniec w Koninie

22-03-2019 r.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów

13-03-2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa-Operator S.A. w Kaliszu

11-03-2019 r.
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z planowaną DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”

08-03-2019 r.
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2018 r.

20-02-2019 r.
Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu oraz innych odpadów na terenie działki nr 93/11 obręb Maliniec przy ul. Marantowskiej 13 w Koninie

07-02-2019 r.
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

06-02-2019 r.
Obwieszczenie o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowani8a z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)"

25-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

16-01-2019 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019

03-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch parkingów samochodowych na potrzeby projektowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego w Koninie przy ul. Kolejowej

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832592
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,